Гарантія якості та сертифікація.

Вся продукція торгової марки «EUROPAN CABLE», що випускається Київським кабельним заводом «ЄВРОПАН», відповідає: нормативній документації, кожного виду продукції, вимогам чинного законодавства України та гармонізованим стандартам.

ТОВ «ЄВРОПАН» проводить оцінку продукції на відповідність вимогам Технічних регламентів і директив ЄС, а також сертифікацію продукції в органах з оцінки відповідності.

Кабельно-провідникова продукція пройшла добровільну сертифікацію у держаних органах сертифікації.  Сертифікати відповідності державного зразка підтверджують відповідність продукції, усім вимогам законодавства та технічної документації (ДСТУ, ВТА-ТУУ).

Сертифікати на кабельно-провідникову продукцію ТОВ “ЄВРОПАН” 

Сертифікат – документ, що підтверджує відповідність товару вимогам країни в якій він виробляється та реалізується. 

На сьогоднішній день в Україні створена система технічного регулювання (ЗАКОН УКРАЇНИ «Про технічні регламенти та оцінку відповідності» №2740- VIII від 06 червня 2019 року), яка побудована на принципах та практиках, що діють у ЄС, що є важливим для спрощення доступу української продукції на європейський ринок за рахунок встановлення єдиних вимог до продукції та процедур її оцінки відповідності. 

Приведення української моделі оцінки відповідності продукції та послуг до європейської, це впровадження нових технічних регламентів та адаптація їх відповідно до Директив Європейського Союзу.

Оцінка відповідності на основі технічного регламентування (Перелік Національних стандартів, що ідентичні гармонізованим європейським стандартам під технічні регламенти станом на 01.04.2023 року), а не за умови обов’язкового використання стандартів, що підлягає обов’язковій сертифікації.

За даними  повідомлень ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ» в сертифікатах відповідності, які видані в системі УкрТЕСТ відсутній термін дії сертифікату. Сертифікати відповідності є чинними за умови виконання сторонами правил проведення технічного нагляду передбаченим сертифікаційним договором (ліцензійною угодою) та програмою технічного нагляду.

Чинність сертифікатів відповідності можна перевірити на сайті:

 www.ukrtest.kiev.ua – Для сертифікатів оформлених до 2021 року, та

 www.ukrcsm.kiev.ua – Для сертифікатів виданих починаючи з 2021 року

або за номером телефону – (044) 526-41-32

Система внутрішнього контролю якості.

Політика якості Київського кабельного заводу «ЄВРОПАН» обумовила необхідність впровадження на підприємстві інтегрованої системи менеджменту на основі міжнародних стандартів ISO (45001; 14001; 9001).  

Одним з основних важелів підвищення якості кабельно-провідникової продукції є застосування комплексного підходу при плануванні якості на всіх стадіях життєвого циклу продукції.

Матеріали, які закуповуються для виготовлення кабельно-провідникової продукції, підлягають проходженню вхідного контролю, який здійснюють фахівці лабораторії підприємства за різними показниками, що безпосередньо впливає на якість готової продукції (фізико-механічні, електричні і т. д.)

Вимоги до показників якості матеріалів, що закуповуються, встановлені відповідно до проведення чисельних експериментальних досліджень і досвіду та компетенції фахівців технологічних служб підприємства.

Умови проведення випробувань і перелік контрольованих параметрів зазначені в нормативній документації (міжнародних і гармонізованих стандартах, в технічних умовах ТОВ «ЄВРОПАН»  на кабельно-провідникову продукцію, що виробляється).

Випробувальна лабораторія кабельно-провідникової продукції

Випробувальна лабораторія ТОВ «ЄВРОПАН» акредитована на технічну компетентність  Національним Агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17025: 2019 (EN ISO/IEC 17025:2017, IDT; ISO/IEC17025:2017, IDT) «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій», що підтверджено атестатом акредитації від 26.06.2023 р. № 202327

Випробувальна лабораторія заводу оснащена сучасним обладнанням для тестування, що дозволяє проводити періодичні, типові, контрольні та приймально-здавальні випробування всієї номенклатури продукції, що виробляється за необхідними показниками якості.

Висока якість робіт, що проводяться випробувальною лабораторією, підтверджується результатами:

 • Міжлабораторних звірень
 • Зовнішнього аудиту НААУ

Все це забезпечує надійну роботу кабельно-провідникової продукції «ЄВРОПАН» протягом всього Терміну придатності та експлуатації.

Випробувальна лабораторія кабельно-провідникової продукції дроту мідного та алюмінієвого ТОВ «ЄВРОПАН» 

«ПОЛІТИКА ТОВ «ЄВРОПАН» В ОБЛАСТІ ЯКОСТІ , ЕКОЛОГІЇ , ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ» 

Організація ТОВ «ЄВРОПАН» є лідером в області виготовлення кабельної продукції високої якості. Головною ціллю ТОВ «ЄВРОПАН» в області якості є створення конкурентоспроможної продукції, яка відповідає вимогам і очікуванням споживачів і забезпечення стабільного фінансового становища компанії.

Базові цілі Компанії

 • Створення здорових і безпечних умов праці.
 • Формування у працівників компанії стійкого мотиваційного механізму безпечної поведінки на виробництві, розвиток навичок людей передбачати і попереджати виникнення інцидентів на виробництві.

Вище керівництво Компанії зобов’язується

 • Не допускати (запобігати) нещасні випадки та знижувати виробничі ризики на робочих місцях.
 • Виконувати вимоги замовників, в області якості продукції, що поставляється.
 • Не допускати забруднення навколишнього середовища і раціонально використовувати природні ресурси.
 • Здійснювати свою діяльність відповідно до чинного законодавства України.
 • Забезпечити необхідними фінансовими і матеріально – технічними ресурсами, необхідними для реалізації цілей цієї Політики.
 • Системно і цілеспрямовано, з урахуванням сучасних засобів навчання, підвищувати професійний рівень і компетентність працівників Компанії.
 • Здійснювати постійний контроль дотримання вимог промислової безпеки та охорони праці на об’єктах Товариства.
 • Здійснювати моніторинг, перевірки, внутрішні аудити та атестацію робочих місць за умовами праці для оцінки відповідності законодавчим та іншим, встановленим вимогам.
 • Підтримувати і постійно вдосконалювати інтегровану систему менеджменту на основі міжнародних стандартів ДСТУ ISO 9001:2015(ISO 9001:2015), ДСТУ ISO 14001:2015(ISO14001:2015) і ДСТУ ISO 45001: 2018(ISO 45001: 2018).
 • Проводити вдосконалення Політики, а також своєчасно доводити до працівників Товариства та інших зацікавлених осіб її зміст.

 

Законодавчі вимоги для виробників кабельно-провідникової проджукції:

Закон України «Про надання будівельної продукції на ринку»

Постанова КМУ від 9 червня 2021 р. № 596 «Про затвердження систем оцінки та перевірки стабільності показників будівельної продукції»

Постанова КМУ від 28 квітня 2021 р. № 426 «Про затвердження переліку категорій будівельної продукції»

Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання

Технічний регламент обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні

Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»

Закон України «Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції»